Ukategorisert

Stor kontrakt til VE-Anlegg

Stor kontrakt til VE-AnleggVE-anlegg har inngått kontrakt med BIR Bossnett om prosjektet Nedre Nygård. Prosjektet på ca. 80 millioner er den første kontrakten i Norge med definerte miljøkrav til maskinparken i utførselen. Tildelingskriteriene var 70% pris og 30% miljø i prosjektet.

Signering av kontrakt:
En meget fornøyd daglig leder for VE Anlegg AS , Torbjørn Ask Hilby (t.v) sammen med Terje Strøm , daglig leder for BIR Nett AS.
Signering fant sted 04.03.20 i BIR Nett sine lokaler i Walkendorfsgaten.
Prosjektet er antatt fullført innen 15.04.22.
Kontrakten er NS 8405.

Omfanget av prosjektet:

Prosjektet omfatter 6 plass-støpte bunkers til mellomlagringstanker for boss, 2 nedkastgrupper med tradisjonelle PN-underdeler og 9 bosskorger. Det skal også føres inn bossrør inn til 6 eksisterende bygg/tomter for framtidig bruk, samt tilknytning mot eksisterende bossrør ved St.Jacobsplass.

Foruten BIR Nett AS vil også Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, BKK Varme og BKK Nett delta i prosjektet.

Graving i gater:

Prosjektet innebærer graving i en rekke gater og følgende gater blir berørt av dette:

  • Lyder Sagens gate
  • Daniel Hansens gate
  • Jonas Reins gate
  • Hans Tanks gate
  • St.Jacobsplass
  • Lars Hilles gate
  • Strømgaten
  • Borgermester Platous gate
  • Nygårdsgaten

Tidligere prosjekter for BIR Nett AS utført av VE Anlegg AS:

VE Anlegg AS gjennomførte i 2018-2019 prosjektene Vestre Strømkai og Dokken-Bredalsmarken for BIR NETT AS. Prosjektet Nedre Nygård er en fortsettelse av prosjektet Vestre Strømkai.

Prosjektet på Nedre Nygård gjør at VE Anlegg AS blir den første entreprenøren i Norges som gjennomfører en så omfattende entreprise med en elektrifisert maskinpark. Området det skal graves i er komplekst med mange offentlige etater som det må koordineres med under utførelsen.

«Prosjektet er en viktig milepæl for VE-Anlegg, og vil vise at selskapet har tilpasset seg fremtidens krav om miljøvennlige løsninger på byggeplassen med minst mulig utslipp» sier Styreleder i VE Anlegg AS, Jan Olav Jørgensen.

Oppstart for prosjektet er satt til 15.04.20 forutsatt at alle offentlige tillatelser er på plass.Posted by Carina Hella in Ukategorisert
Ny Daglig Leder i VE Anlegg AS

Ny Daglig Leder i VE Anlegg AS

Styret i VE Anlegg AS har ansatt Torbjørn Ask Hilby som ny daglig leder i VE Anlegg AS. Torbjørn er utdannet ingeniør fra Bergen Tekniske Fagskole og har lang fartstid fra både kommunal- og privat sektor innenfor kommunaltekniske prosjekter, herunder 5 år som overingeniør i Vann- og avløpsetaten I Bergen Kommune. Torbjørn går fra stillingen som prosjektleder til daglig leder i

VE Anlegg.

Etter å ha vært konstituert i stillingen siden november 2019, tiltrer Torbjørn i fast stilling som daglig leder 1. februar. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at Torbjørn vil være en god bidragsyter for å befeste VE Anlegg sin stilling som et ledende entreprenør-/ anleggsselskap, samt bygge videre på og utvikle det solide grunnlaget som er lagt.

VE Anlegg AS er ett entreprenør-/ anleggsselskap i eierskapet til Vestlandsentreprenøren AS. Selskapet er lokalisert i Bergen og leverer og utfører sine tjenester innenfor infrastruktur.

For mer informasjon om selskapet, kontakt styreformann

Jan Olav Jørgensen, mob 930 26 529

Selskapets nettsider:

Vestlandsentreprenøren AS: www.vestlandsentreprenoren.no

VE Anlegg AS: www.veanlegg.no

Posted by Carina Hella in Ukategorisert
Vestlandsentreprenøren rigger seg for videre vekst

Vestlandsentreprenøren rigger seg for videre vekst

Vestlandsentreprenøren har en solid og god utvikling, og vokser videre. Konsernet hadde en omsetning i
2019 på nærmere 1,5 mrd. Videre lønnsom vekst vil skje både organisk og gjennom oppkjøp, innenfor alle
fagområder konsernet opererer innunder.

Konsernet rigger seg nå for den videre veksten gjennom å restrukturere organisasjonen. For å møte
kunder og marked på best mulig måte deler man Vestlandsentreprenøren i to konsern: Et anleggskonsern
og et drift- & vedlikeholdskonsern. Reorganiseringen vil ikke føre til endringer i eierskapet, hvor
Kongsvinger baserte KB Gruppen har 66% og Bergens baserte Tertnes Holding har 34%.

Pressemelding – reorganisering Vestlandsentreprenøren

Posted by John Førsvoll in Ukategorisert
Ny daglig leder i Kjosås Maskin

Ny daglig leder i Kjosås Maskin

Styret i Kjosås Maskin AS har ansatt Sten-Christian Pedersen som ny Daglig Leder i Kjosås Maskin AS. Sten-Christian er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Tromsø, og har gjennom sin karriere tilegnet seg en bred kompetanse innen generell administrativ ledelse samt prosjektledelse. Sten- Christian har tidligere erfaring fra ABB AS som senior prosjektleder, samt Kongsberg Satellite Services hvor han har innehatt flere ulike lederstillinger.

Sten- Christian tiltrer stillingen 3. juni 2019. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Kjosås Maskin sin stilling som et ledende entreprenør-/ anleggsselskap, samt bygge videre på det solide grunnlaget som er lagt.

Kjosås Maskin AS er ett av flere entreprenør-/ anleggsselskap i Vestlandsentreprenøren AS. Kjosås Maskin er lokalisert i Norheimsund og leverer og utfører fullverdige tjenester innenfor grave-, grunn- og sprengningsarbeid, veibygging, transport, montering, stikning 3D maskinstyring, rivning, vann og avløp.

For mer informasjon om selskapet, kontakt styreformann Jan Olav Jørgensen, mob 930 26 529

Posted by Jon Søyland in Ukategorisert
Ny Daglig Leder i Presis Vegdrift AS

Ny Daglig Leder i Presis Vegdrift AS

Styret i Presis Vegdrift AS har ansatt Eivind Iden som ny Daglig Leder i Presis Vegdrift AS. Selskapet har de siste årene bygget seg opp til å bli et av de ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold i Norge.

Eivind Iden er utdannet sivilingeniør og har gjennom sin karriere bygget opp en solid ledererfaring gjennom ulike lederstillinger i rådgivende ingeniørselskaper. Han har i perioden 2011 og frem til i dag hatt ledende stillinger i Rambøll Norge AS.

Eivind Iden vil tiltre stillingen 1. april 2019. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Presis Vegdrift sin stilling som et ledende entreprenørselskap, og bygge selskapet videre på det solide grunnlaget som er lagt ved å ytterligere posisjonere, industrialisere og profesjonalisere Presis Vegdrift AS inn i fremtiden.

Presis Vegdrift AS er et selskap i Vestlandsentreprenøren AS. Presis Vegdrift AS drifter 12 driftskontrakter nasjonalt for Statens Vegvesen. Vestlandsentreprenøren AS hadde i 2017 en omsetning på 1,25 milliarder kroner og i overkant av 365 ansatte, og har etablert seg som en betydelig virksomhet innen drift-, vedlikehold og anlegg i Norge.

Posted by Jon Søyland in Ukategorisert

Omsetningsrekord igjen for de 100 største i bygg og anlegg – her er listen

Aktuelt

Omsetningsrekord igjen for de 100 største i bygg og anlegg - her er listen

Publisert: 03.07.2018 08:14 – Byggeindustrien – Bygg.no/Kjell Senneset

 

Omsetningen til de 100 største bedriftene økte med 6,1 % fra 2016 til 2017, og endte på 174,6 milliarder kroner.

På to år – 2016 og 2017 – har omsetningen økt med 16 %. Riktignok godt hjulpet av utenlandsomsetningen, som økte med hele 45 % i 2016 og 20 % i 2017. Innenlandsomsetningen økte med 11 % i de to årene. For de 94 bedriftene (av 100) som har levert resultattall, var gjennomsnittet 4,3 % av omsetningen. Det er 0,3 % prosentpoeng lavere enn i 2016, men litt bedre enn de 4,0 % som er gjennomsnittet siden århundreskiftet.

Les resten av artikkelen her

 
 

Listen:

1) Skanska oppgir ikke lenger tall for virksomheten i Norge alene. Vi har derfor brukt ressurser på å finne frem til sannsynlige tall på bakgrunn av informasjon fra offentlige registre.
2) NCC Industry, NCC Building og NCC Property Development og NCC Infrastructure er inkludert.
3) JM: Omsetningen inkluderer både boligutvikling, egenproduksjon og eksterne entrepriser. Boligutviklingsomsetning innkluderer mva. Det er ikke mulig må skille ut omsetningen som gjelder ren bygge- og anleggsvirksomhet eks. mva.
4) Tall for Ø M Fjeld AS, inkluderer datterselskapene Wito AS, Evensen & Evensen og Asker Entreprenør.
5) Vestlandsentreprenøren inkluderer Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, VE-Anlegg AS, Tertnes Entreprenør AS, Kjosås Maskin AS, og Opedal Anlegg AS.

Posted by zpiritsupport in Ukategorisert

Solid organisk vekst og betydelig resultatforbedring for Vestlandsentreprenøren

Aktuelt

Solid organisk vekst og betydelig resultatforbedring for Vestlandsentreprenøren

Vestlandsentreprenøren har siden 2012 gått fra en omsetning i underkant av 200 MNOK til 1,250 MNOK i 2017 og leverte i 2017 sitt beste resultat. Konsernet har derved etablert seg som en betydelig virksomhet innen drift-, vedlikehold og anlegg i Norge. Veksten har vært betydelig i alle konsernets virksomhetsområder.

Årsregnskapet for 2017 viser en omsetning på 1,25 milliarder kroner, en omsetningsvekst på over 15 prosent sammenlignet med fjoråret. Konsernets EBITDA er mer enn firedoblet fra 2016 og ble 120 millioner kroner for 2017. Årsresultatet endte på 47 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 hadde Vestlandsentreprenøren 365 årsverk i konsernet og en solid ordrereserve på over 2 milliarder kroner.

Konsernet eier flere selvstendige selskaper innen drift og vedlikehold av statlige og kommunale veier, samt anlegg- og entreprenørvirksomhet. Pr 1.1.2018 er følgende driftsselskaper en del av konsernet – Presis Vegdrift AS, Bergen Bydrift AS, VE Anlegg AS, Tertnes Entreprenør AS, Kjosås Maskin AS, Opedal Anlegg AS og i 2018 har det Stavanger baserte Sopihop AS blitt en del av familien.

Vestlandsentreprenøren ble etablert i 2012 og har vært gjennom en betydelig restrukturering og omorganisering. Selskapene har jobbet systematisk med forbedring av rutiner som skal sikre kvalitativt god og effektiv drift i de ulike datterselskapene. Arbeidet har medført gradvis resultatforbedring noe resultatene for 2017 viser og gjennom sitt målrettede arbeid har selskapene skapt ett solid grunnlag for fremtidig lønnsom vekst både organisk og gjennom oppkjøp innenfor alle fagområder konsernet opererer innunder.

Vestlandsentreprenøren har hovedkontor i Bergen og er eiet av Kongsvinger baserte KB Gruppen AS med 66 prosent og Bergen baserte Tertnes Holding AS med 34 prosent.

 

For ytterligere informasjon og kommentarer:

Tore Thorstensen

Styreformann Vestlandsentreprenøren AS

tore@toret.no

Bilde: Vestlandsentreprenøren t.h Tore Thorstensen, t.v Jan Olav Jørgensen

Nøkkeltall:

Omsetning 2016:

1085 – EBITDA 28 – Res. før skatt (32) – Res. etter skatt (33)

Omsetning 2017:

1252 – EBITDA 120 – Res. før skatt 59 – Res. etter skatt 47

 

(Tall i hele millioner)

 

Posted by zpiritsupport in Ukategorisert